బుద్ధుడు -భోధి చెట్టు

budha under tree

మనకి చెప్పినట్టు బుద్ధుడికి జ్ఞానోదయం భోధిచెట్టు కింద కాదు

ప్రజలలోకి వెళ్లి వాళ్ళ సమస్యలు చూసినప్పుడే అయింది