మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు, ఎదుర్కొంటున్న కొత్త సవాళ్లతో ప్రభుత్వాలు ఏమి చేయాలి? రైతులు, రైతు సంఘాలు ఏమి చేయవచ్చు?