వార్తా వ్యాపారులు

భావ వ్యక్తీకరణకు 
బూతులు తిట్టటానికి
వినోదానికి
అవమాన పరచటానికి
తేడా తెలియని వాళ్ళు
విలేఖరులు ఎట్లా అవుతారు?
వార్తా వ్యాపారులే గాని…